Cuộc thi

HUE-ICT CHALLENGE 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh

1. Quy định về địa điểm thi

- Vòng thi sơ loại được tổ chức trực tuyến thí sinh sẽ làm bài thi tại các phòng máy tính của trường nơi học sinh đang tham gia học tập.

- Địa điểm thi của thí sinh phải đảm bảo tính độc lập, nghiêm túc, không bị ảnh hưởng của tiếng ồn và có sự giám sát của giáo viên các trường phổ thông.

- Trong trường hợp không thể tổ chức được tại trường, học sinh có thể chọn địa điểm khác để làm bài nhưng phải đảm bảo tính nghiêm túc và trung thực của bài thi.

2. Quy định về làm bài thi

- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được Ban Tổ chức cung cấp để đăng nhập vào website của hệ thống thi tại địa chỉ http://coder.husc.edu.vn; nhận đề thi, làm bài thi trên máy tính cá nhân; nộp bài thi trên website để hệ thống chấm tự động theo thang điểm do Ban Tổ chức quy định.

- Thí sinh phải tham gia vào phòng thi do Ban Tổ chức thiết lập trên Google Meet (theo tài khoản email đã đăng ký với Ban Tổ chức; địa chỉ phòng thi Google Meet được công bố trên website Hue-ICT Challenge tại địa chỉ https://hue-ictc.husc.edu.vn theo từng cá nhân) để Ban Tổ chức giám sát việc dự thi của thí sinh.

- Sau khi vào phòng thi theo đường link Google Meet do Ban Tổ chức cung cấp, thí sinh phải bật camera, loa/tai nghe trong suốt quá trình dự thi và thực hiện các nội dung theo hướng dẫn của cán bộ coi thi.

- Trong quá trình làm bài thi, thí sinh phải nghiêm túc, trật tự và trung thực; không liên lạc và trao đổi với người khác; không sử dụng các hệ thống sinh mã nguồn chẳng hạn như ChatGPT, Google Bard, …

- Ban Tổ chức sẽ sử dụng hệ thống kiểm tra trùng mã nguồn để kiểm tra bài giải của thí sinh nhằm tránh việc sao chép bài. Những bài giải có mã nguồn giống nhau từ 90% trở lên, Ban Tổ chức sẽ xem xét việc sao chép bài của thí sinh. Trong trường hợp kết luận có sao chép bài và/hoặc bài được lấy từ các hệ thống sinh mã nguồn, bài thi được xem là vi phạm quy chế thi và không được xếp giải trong cuộc thi.

3. Quy định về chấm bài thi

- Thí sinh có thể nộp bài giải của mỗi câu không quá 10 lầnđược chấm theo dạng pretest. Kết quả thi của thí sinh được thể hiện trên bảng xếp hạng của từng bảng trong quá trình thi tại website có địa chỉ http://coder.husc.edu.vn là điểm tạm thời dựa trên pretest được chấm cho bài giải của mỗi câu mà thí sinh đã nộp trên hệ thống.

- Các bài giải của thí sinh sẽ được chấm fulltest sau khi kết thúc thời gian làm bài thi. Các bài giải của mỗi câu được chấm theo các testcase và phân theo từng subtask. Cấu trúc các testcase tương tự đề thi học sinh giỏi quốc gia. Bài giải của mỗi câu của thí sinh có thể không đúng với 100% testcase vẫn có thể có điểm nếu thực hiện đúng với một số testcase của bài toán.

- Ban Tổ chức dựa trên bảng xếp hạng để xếp giải cho cuộc thi sau khi đã tiến hành hậu kiểm. Kết quả cuối cùng sẽ là kết quả sau giám sát kiểm tra các điều kiện về thông tin dự thi và tính trung thực của bài thi./.