Cuộc thi

HUE-ICT CHALLENGE 2024

Tin tức, thông báo Đăng nhập thí sinh

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI HUE-ICT CHALLENGE-2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh một số điều của Thể lệ cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2024 ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-ĐHKH-HueICTC2024 ngày 08/01/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2024 như sau:

“Điều 7. Cách thức làm bài và nộp bài thi

1. Làm bài thi

Thí sinh làm bài trên máy tính cá nhân theo sự phân bố của Ban tổ chức với các thao tác gồm: đọc đề và phân tích đề, tìm phương án giải, lập trình trên máy tính cá nhân để giải các câu, thử nghiệm bài giải với các test case được cung cấp trong đề thi hoặc các test case do thí sinh tự tạo ra.

2. Nộp bài thi

- Thí sinh nộp bài cho mỗi câu làm xong để hệ thống chấm điểm cho câu đó của bài thi theo từng test case. Sau khi nộp bài cho mỗi câu, thí sinh sẽ nhận được các thông báo tương ứng cho câu thí sinh vừa nộp như sau:

STT

Thông báo

Ý nghĩa

1

AC - Accepted

Chương trình đã chạy đúng với toàn bộ test của đề bài.

2

WA - Wrong Answer

Chương trình đưa ra output không giống với output chuẩn, kết quả chưa đúng hoàn toàn với các testcase.

3

RTE - Runtime Exception

Chương trình sinh lỗi và trả về một giá trị khác 0 và lỗi này chủ yếu xuất hiện khi dùng ngôn ngữ như C hoặc C++.

4

IR - Invalid Return

Chương trình trả về một giá trị khác 0, cũng giống RTE, nhưng lỗi này thường xuất hiện ở các ngôn ngữ Python hoặc Java khi xử lý ngoại lệ (exception).

5

OLE - Output Limit Exceeded

Chương trình in ra quá nhiều thông in ra output (thường giới hạn là 256MB).

6

MLE - Memory Limit Exceeded

Chương trình dùng quá nhiều bộ nhớ, trong một số trường hợp lỗi này sẽ gây ra RTE thay vì MLE.

7

TLE - Time Limit Exceeded

Chương trình chạy quá thời gian quy định.

8

IE - Internal Error

Lỗi này có thể do bài tập chưa được cấu hình đúng, hoặc do lỗi ở máy chấm. Nếu xuất hiện lỗi này, thí sinh thử nộp lại bài của mình, nếu vẫn không được thí sinh liên hệ với Ban Tổ chức cuộc thi để được giải quyết.

- Thí sinh có thể nộp bài giải của câu hỏi nhiều lần và điểm bài giải của câu hỏi sẽ là điểm của lần nộp có điểm lớn nhất. Các thí sinh bằng điểm sẽ được phân định bằng tổng thời gian của lần nộp bài của câu hỏi cuối cùng trong các bài có điểm lớn hơn 0.

- Câu hỏi của bài thi được chấm theo các testcase và phân theo từng subtask. Cấu trúc các testcase tương tự đề thi học sinh giỏi quốc gia. Bài giải của thí sinh có thể không đúng với 100% testcase vẫn có thể có điểm nếu thực hiện đúng với một số testcase của bài toán.

 

(Hết nội dung điều chỉnh).