THÔNG BÁO SỐ 1

Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2022 (Hue-ICT Challenge-2022)

Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học là cuộc thi do Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hàng năm dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và sự phối hợp của Trung tâm Công nghệ thông tin; Viện Nghiên cứu phát triển; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Ban Tổ chức cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2022 (Hue-ICT Challenge-2022) thông báo về nội dung cuộc thi như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG CỦA CUỘC THI

1. Mục đích, yêu cầu

- Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2022 được tổ chức nhằm động viên phong trào học tập, tự nghiên cứu sáng tạo, nâng cao kỹ năng làm việc tập thể, hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế của học sinh các trường trung học phổ thông, trường trung học phổ thông và trung học cơ sở (gọi chung là: trường trung học phổ thông); hướng nghiệp cho học sinh lựa chọn ngành công nghệ thông tin để phát triển nghề nghiệp cho bản thân, đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực ngành công nghệ thông tin của tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung-Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

- Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2022 tạo ra môi trường nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, đam mê nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh/thành phố trên cả nước; xây dựng cầu nối giữa chính quyền - doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức, các đối tác trong ngành công nghệ thông tin và điện tử viễn thông - trường cao đẳng, đại học; phát hiện các ý tưởng hoặc ứng dụng có ý nghĩa, mang tính thực tiễn, từ đó có sự hỗ trợ cần thiết để hoàn thiện và tham gia các cuộc thi sản phẩm/ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh, quốc gia.

2. Tên cuộc thi

- Tên tiếng Việt: Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2022.

- Tên tiếng Anh: Hue Information and Communication Technology Challenge-2022.

- Tên viết tắt: Hue-ICT Challenge-2022

- Website cuộc thi: http://hue-ictc.husc.edu.vnhttp://hue-ictc.huedita.vn.

B. THI LẬP TRÌNH DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

1. Đối tượng dự thi và nội dung thi

1.1. Bảng PRO CHALLENGE

- Dành cho tất cả các học sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh/thành phố trên cả nước..

- Thí sinh dự thi lập trình giải từ 4 đến 5 bài toán với các thuật toán như: tìm kiếm, sắp xếp, đệ quy, đệ quy quay lui, quy hoạch động, xử lý xâu, toán số học, đại số, hình học, lý thuyết đồ thị.

1.2. Bảng NAÏ CHALLENGE

- Dành cho học sinh của các trường trung học phổ thông (ngoại trừ những học sinh học ở các lớp chuyên Tin của các trường trung học phổ thông chuyên) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh/thành phố trên cả nước.

- Thí sinh dự thi lập trình giải từ 4 đến 5 bài toán với các thuật toán cơ bản về toán học, tìm kiếm, sắp xếp, đệ quy, xử lý xâu.

2. Ngôn ngữ lập trình, thời gian làm bài và thang điểm

2.1. Ngôn ngữ lập trình

Thí sinh sử dụng máy tính để lập trình giải các câu hỏi của bài thi theo đề thi do Ban Tổ chức phát hành cho cuộc thi. Thí sinh có thể lập trình giải các bài toán bằng 1 trong 4 ngôn ngữ lập trình là Pascal, C/C++, Java hoặc Python khi làm bài thi.

2.2. Thời gian làm bài thi

Thời gian làm bài thi là 180 phút. Thí sinh làm bài thi cho các câu hỏi trên máy tính và nộp bài theo từng câu hỏi tại website http://oj.husc.edu.vn.

2.3. Thang điểm và chấm điểm bài thi

Bài thi được chấm tự động theo từng câu hỏi bằng máy chấm trực tuyến (judge online) với các trường hợp dữ liệu cụ thể (gọi là test case), mỗi test case có một điểm số do Ban Tổ chức quy định. Mỗi câu của bài thi thực hiện đúng test case nào sẽ có điểm của test case đó. Điểm của câu hỏi trong bài thi bằng tổng điểm của các test case mà câu đó thực hiện đúng. Điểm của bài thi là tổng điểm của các câu trong bài thi với giới hạn tối đa là 100 điểm.

3. Cách thức làm bài và nộp bài thi

3.1. Nhận thông tin tài khoản và đề thi

- Thí sinh đăng nhập vào hệ thống website tại địa chỉ http://oj.husc.edu.vn để tham dự cuộc thi. Trong trường hợp số lượng thí sinh đăng ký thi nhiều, Ban Tổ chức sẽ điều hướng thí sinh vào các hệ thống website tại các địa chỉ khác là http://oj1.husc.edu.vn; http://oj2.husc.edu.vn; http://oj3.husc.edu.vn; http://oj4.husc.edu.vn để bảo đảm tải lượng và an toàn kỹ thuật cho cuộc thi. Danh sách thí sinh và các website điều hướng sẽ được thông báo cho thí sinh trước khi cuộc thi diễn ra.

- Sau khi đăng nhập hệ thống tại địa chỉ http://oj.husc.edu.vn (hoặc các hệ thống website điều hướng), thí sinh sẽ nhận được đề thi bản mềm thông qua liên kết với đề từng bài trên cuộc thi của hệ thống và một bản in từ giám thị (nếu có). Trong trường hợp khó khăn về việc phát hành đề thi trên giấy, thí sinh xem đề thi bản mềm trực tiếp trên máy tính tại hệ thống website tổ chức thi.

3.2. Làm bài thi

Thí sinh làm bài trên máy tính cá nhân với các thao tác gồm: đọc đề và phân tích đề, tìm phương án giải, lập trình trên máy tính cá nhân để giải các câu, thử nghiệm bài giải với các test case được cung cấp trong đề thi hoặc các test case do thí sinh tự tạo ra.

3.3. Nộp bài thi

- Thí sinh nộp bài cho mỗi câu làm xong để hệ thống chấm điểm cho câu đó của bài thi theo từng test case. Sau khi nộp bài cho mỗi câu, thí sinh sẽ nhận được các thông báo tương ứng cho câu thí sinh vừa nộp như sau:

STT Thông báo Ý nghĩa
1 PENDING Bài làm tương ứng với câu thí sinh vừa nộp đang được máy chấm thực hiện khâu chấm bài.
2 CORRECT Bài làm tương ứng với câu thí sinh vừa nộp đúng tất cả các test case và có điểm tối đa cho câu đó.
3 WRONG-ANSWER Bài làm tương ứng với câu thí sinh vừa nộp có một số test case cho kết quả sai và có điểm ứng với điểm của các test case đúng.
4 RUN-ERROR Bài làm tương ứng với câu thí sinh vừa nộp có lỗi khi chạy chương trình (tràn mảng, chia cho 0, exit code khác 0,...) và không có điểm.
5 TIME-LIMIT Bài làm tương ứng với câu thí sinh vừa nộp chạy quá giới hạn thời gian cho phép và không có điểm.
6 MEMORY-LIMIT Bài làm tương ứng với câu thí sinh vừa nộp chạy quá giới hạn bộ nhớ cho phép và không có điểm.
7 NO-OUTPUT Bài làm tương ứng với câu thí sinh vừa nộp không có kết quả để chấm và không có điểm.
8 COMPILER-ERROR Bài làm tương ứng với câu thí sinh vừa nộp biên dịch phát sinh lỗi và không có điểm.

- Thí sinh có thể nộp bài giải của câu hỏi nhiều lần. Mỗi lần thí sinh nộp bài cho câu hỏi trong bài thi nếu bài giải có lỗi (ngoại trừ lỗi số 8 – Compiler-error) sẽ bị phạt (gọi là phạt penalty) bằng cách trừ thời gian làm bài là 20 phút trên bảng xếp hạng của thí sinh. Việc phạt penalty và bị trừ 20 phút không ảnh hưởng đến thời gian làm bài của thí sinh, chỉ ảnh hưởng đến việc xếp hạng của thí sinh khi có nhiều thí sinh có cùng điểm với nhau.

- Các câu hỏi của bài thi được chấm theo các test case. Bài giải của thí sinh có thể không đúng với 100% test case vẫn có thể có điểm nếu thực hiện đúng với một số test case của bài toán. Thí sinh nộp bài cho một câu hỏi nhiều lần thì kết quả của câu hỏi đó là điểm số lớn nhất trong các lần nộp (lưu ý nếu thí sinh nộp bài giải sai nhiều lần sẽ bị phạt penalty tương ứng với số lần nộp bài giải sai).

4. Luyện tập

- Hệ thống website http://oj.husc.edu.vn thường xuyên mở các cuộc thi cho thí sinh luyện tập, mỗi cuộc thi có khoảng từ 5 đến 6 câu hỏi và yêu cầu thí sinh giải trong thời gian 3 giờ đồng hồ. Ngoài các cuộc thi được tổ chức thường xuyên, website có một hệ thống khoảng 1.000 bài tập để học sinh có thể luyện tập mọi lúc, mọi nơi.

- Thí sinh cũng có thể học hỏi các thí sinh khác qua hệ thống các bải giải đã được các thí sinh giải đúng và đưa lên hệ thống website. Website cũng cung cấp những kiến thức bổ ích về các thuật toán và những bài làm hay để thí sinh học tập và tham khảo.

5. Xếp hạng cá nhân và đồng đội

5.1. Xếp hạng cá nhân

- Xếp hạng cá nhân chỉ dành cho những học sinh của các trường trung học phổ thông có đăng ký chính thức với Ban Tổ chức thông qua xác nhận của Nhà trường. Những thí sinh tham dự dưới dạng tự do sẽ không tham gia vào việc xếp thứ hạng của cuộc thi.

- Ở mỗi bảng thi, xếp hạng của thí sinh được căn cứ vào số điểm thí sinh đạt được khi hết giờ làm bài thi, thí sinh nào có điểm cao hơn sẽ có thứ hạng cao hơn. Trường hợp hai thí sinh có cùng điểm thì thứ hạng sẽ được căn cứ vào thời gian làm bài của thí sinh (kể cả thời gian bị phạt penalty), thí sinh nào có thời gian làm bài ít hơn sẽ có thứ hạng cao hơn.

- Bảng điểm xếp hạng cá nhân của cuộc thi được cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống thi trực tuyến http://oj.husc.edu.vn từ khi bắt đầu thi đến 2/3 thời gian làm bài, 1/3 thời gian làm bài còn lại, bảng điểm xếp hạng sẽ được đóng lại, các thí sinh sẽ không xem được điểm của các đội, để tăng thêm tính hấp dẫn của cuộc thi.

5.2. Xếp hạng đồng đội

- Xếp hạng đồng đội chỉ dành cho những trường trung học phổ thông có số lượng thí sinh tham dự từ 5 học sinh trở lên và có đăng ký chính thức với Ban Tổ chức thông qua xác nhận của Nhà trường.

- Ở mỗi bảng thi, xếp hạng đồng đội được tính dựa trên tổng điểm của 5 thành viên trong đội thi có số điểm thi cao nhất. Đội thi nào có điểm cao hơn sẽ có thứ hạng cao hơn. Trường hợp hai đội thi có cùng điểm thì thứ hạng sẽ căn cứ vào tổng thời gian làm bài của tất cả các thành viên trong đội (kể cả thời gian bị phạt penalty của mỗi thành viên), đội nào có thời gian làm bài ít hơn sẽ có thứ hạng cao hơn.

6. Giải thưởng

6.1. Bảng PRO CHALLENGE

a) Giải cá nhân

STT Giải Số lượng Ghi chú
1 Nhất 1 - Giải thưởng tiền mặt 5.000.000 đồng;
- Giấy khen, huy chương vàng;
- Học bổng trị giá là học phí toàn khóa học (trị giá 50 triệu đồng) khi thí sinh học đại học ở Trường Đại học Khoa học;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
2 Nhì 2 - Giải thưởng tiền mặt 3.000.000 đồng;
- Giấy khen, huy chương bạc;
- Học bổng trị giá là học phí 01 năm học (trị giá 12 triệu đồng) khi thí sinh học đại học ở Trường Đại học Khoa học;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
3 Ba 3 - Giải thưởng tiền mặt 2.000.000 đồng;
- Giấy khen, huy chương đồng;
- Học bổng trị giá là học phí 01 học kỳ (trị giá 6 triệu đồng) khi thí sinh học đại học ở Trường Đại học Khoa học;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
4 Khuyến khích 4 - Giải thưởng tiền mặt 1.000.000 đồng;
- Giấy khen;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
  Tổng 10  

b) Giải tập thể

STT Giải Số lượng Ghi chú
1 Nhất 1 - Giải thưởng tiền mặt 5.000.000 đồng;
- Giấy khen, cup;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
2 Nhì 2 - Giải thưởng tiền mặt 3.000.000 đồng;
- Giấy khen;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
3 Ba 3 - Giải thưởng tiền mặt 2.000.000 đồng;
- Giấy khen.
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
  Tổng 6  

Ngoài những giải thưởng được công bố trên, Ban Tổ chức sẽ có thêm những giải thưởng khác khi có nhà tài trợ tặng thưởng.

6.2. Bảng NAÏ CHALLENGE

a) Giải cá nhân

STT Giải Số lượng Ghi chú
1 Nhất 1 - Giải thưởng tiền mặt 5.000.000 đồng;
- Giấy khen, huy chương vàng;
- Học bổng trị giá là học phí toàn khóa học (trị giá 50 triệu đồng) khi thí sinh học đại học ở Trường Đại học Khoa học;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
2 Nhì 2 - Giải thưởng tiền mặt 3.000.000 đồng;
- Giấy khen, huy chương bạc;
- Học bổng trị giá là học phí 01 năm học (trị giá 12 triệu đồng) khi thí sinh học đại học ở Trường Đại học Khoa học;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
3 Ba 3 - Giải thưởng tiền mặt 2.000.000 đồng;
- Giấy khen, huy chương đồng;
- Học bổng trị giá là học phí 01 học kỳ (trị giá 6 triệu đồng) khi thí sinh học đại học ở Trường Đại học Khoa học;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
4 Khuyến khích 4 - Giải thưởng tiền mặt 1.000.000 đồng;
- Giấy khen;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
  Tổng 10  

b) Giải tập thể

STT Giải Số lượng Ghi chú
1 Nhất 1 - Giải thưởng tiền mặt 5.000.000 đồng;
- Giấy khen, cup;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
2 Nhì 2 - Giải thưởng tiền mặt 3.000.000 đồng;
- Giấy khen;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
3 Ba 3 - Giải thưởng tiền mặt 2.000.000 đồng;
- Giấy khen.
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
  Tổng 6  

Ngoài những giải thưởng được công bố trên, Ban Tổ chức sẽ có thêm những giải thưởng khác khi có nhà tài trợ tặng thưởng.

7. Đăng ký dự thi, thời gian thi và địa điểm tổ chức thi

7.1. Đăng ký dự thi

a) Đăng ký thông qua mạng

Thí sinh có nhu cầu tham dự cuộc thi Hue-ICT Challenge-2022 đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://hue-ictc.husc.edu.vn hoặc http://hue-ictc.huedita.vn hạn cuối 17h00 ngày 06/03/2022.

b) Xác thực thông tin đăng ký

Ban Tổ chức sẽ xác thực thông tin của học sinh với trường trung học phổ thông nơi thí sinh đang theo học. Trường hợp thí sinh khai báo thông tin không chính xác, Ban Tổ chức có quyền loại bỏ thí sinh ra khỏi danh sách thí sinh dự thi hoặc chuyển thí sinh sang danh sách dự thi theo dạng thí sinh tự do.

c) Nhận thông tin dự thi

Thí sinh nhận thông tin về tài khoản dự thi muộn nhất là ngày 15/03/2022. Tài khoản được Ban Tổ chức gửi cho từng thí sinh thông qua email để thí sinh đăng nhập, kiểm tra tài khoản, luyện tập và làm quen với việc sử dụng hệ thống.

7.2. Tổ chức thi thử

Ban Tổ chức sẽ tổ chức 01 buổi thi thử giống như quy trình thi chính thức cho những thí sinh đăng ký dự thi vào lúc 19h00 ngày 17/03/2022 để thí sinh làm quen với hệ thống và quá trình thi của cuộc thi Hue-ICT Challenge-2022. Thí sinh làm bài thi ở nhà và nộp bài thi trên hệ thống thi trên website http://oj.husc.edu.vn.

7.3. Thời gian và địa điểm tổ chức thi

- Thời gian thi: 08h00 ngày 20/03/2022 (Chủ nhật).

- Điểm thi chính: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế (77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế) dưới sự giám sát của cán bộ, giảng viên do Ban Tổ chức phân công (dành cho học sinh trường trung học phổ thông gần Trường Đại học Khoa học).

- Các điểm thi mở rộng: Ban Tổ chức sẽ lập các điểm thi tại mỗi huyện/thị xã/thành phố hoặc tại các trường trung học phổ thông có học sinh dự thi. Học sinh tập trung tại điểm thi theo quy định của Ban Tổ chức để tham dự cuộc thi dưới sự giám sát của giáo viên của trường trung học phổ thông và/hoặc hệ thống camera trực tuyến của Ban Tổ chức (dành cho học sinh của những trường trung học phổ thông xa Trường Đại học Khoa học).

Trong trường hợp có những yếu tố khách quan không thể tập trung thí sinh (như: dịch bệnh, hạn chế đi lại,…), Ban Tổ chức sẽ có phương án cho thí sinh làm bài thi tại nhà.

7.4. Công bố kết quả và trao giải

- Thời gian: 8h00 ngày 26/03/2022.

- Địa điểm: Hội trường Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những thí sinh ở xa hoặc do dịch bệnh COVID-19 hoặc vì những lý do khách quan khác, không thể đến tham dự và nhận giải trực tiếp sẽ được tham gia buổi công bố và trao giải theo hình thức trực tuyến, giải thưởng sẽ được gửi đến thí sinh qua đường bưu điện.

C. THI SẢN PHẨM SÁNG TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC

1. Đối tượng dự thi

Toàn thể sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh/thành phố trên cả nước có điều kiện, khả năng có thể gửi sản phẩm dự theo cá nhân hoặc nhóm. Mỗi cá nhân hoặc nhóm có thể nộp nhiều sản phẩm dự thi.

2. Nội dung thi, hồ sơ dự thi, hình thức thi và thang điểm

2.1. Nội dung thi

Sinh viên nộp sản phẩm là phần cứng, phần mềm, tài liệu thuyết minh ý tưởng cho Ban tổ chức cuộc thi. Sản phẩm dự thi của sinh viên phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

- Sản phẩm chưa từng được công bố hoặc tham gia trong bất kỳ cuộc thi nào;

- Sản phẩm đúng bản quyền của sinh viên dự thi, trường hợp có sử dụng mã nguồn mở phải tuân thủ các yêu cầu của giấy phép mã nguồn mở của các tổ chức, cá nhân phát hành mã nguồn mở.

2.2. Hồ sơ dự thi và nộp hồ sơ dự thi

- Phiếu đăng ký dự thi;

- Sản phẩm phần cứng, phần mềm hoặc thuyết minh ý tưởng;

- Bản mô tả về sản phẩm dự thi hoặc tài liệu thuyết minh ý tưởng;

- Các tài liệu khác (nếu có).

Hồ sơ dự thi được đóng gói và gửi đến Ban Tổ chức đúng thời gian quy định trong kế hoạch được Ban Tổ chức thông báo hàng năm.

2.3. Hình thức thi và chấm điểm

a) Trình bày, thuyết minh về sản phẩm và trả lời câu hỏi

- Cá nhân/nhóm trình bày, thuyết minh về sản phẩm của mình trong vòng 15 phút trước Ban Giám khảo vòng sơ khảo và trả lời những câu hỏi của Ban Giám khảo đặt ra. Những sản phẩm đạt yêu cầu của vòng sơ khảo sẽ được tiếp tục tham gia vòng chung khảo.

- Cá nhân/nhóm trình bày, thuyết minh về sản phẩm (đã đạt yêu cầu của vòng sơ khảo) của mình trong vòng 15 phút trước Ban Giám khảo vòng chung khảo và trả lời những câu hỏi của Ban Giám khảo đặt ra. Ban Giám khảo sẽ chấm điểm dự trên các tiêu chí đánh giá sản phẩm để xếp loại giải thưởng cho sản phẩm.

b) Tiêu chí đánh giá sản phầm

- Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Việt Nam: giải pháp dự thi không được trùng với bất kỳ giải pháp nào đã được công bố ở Việt Nam trước ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Kỹ thuật, tính khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn: giải pháp có tính ứng dụng kỹ thuật cao, có giải pháp triển khai và khả năng ứng dụng vào thực tiễn (đối với phần thi có sản phẩm về phần cứng hoặc phần mềm).

2.4. Xếp hạng các sản phẩm

Xếp hạng của các sản phẩm dự trên tổng điểm của các thành viên Ban Giám khảo, sản phẩm nào có điểm số cao hơn sẽ có thứ hạng cao hơn. Trường hợp hai sản phẩm có cùng số điểm, Trưởng Ban Giám khảo quyết định sản phẩm có thứ hạng cao hơn.

3. Giải thưởng

STT Giải Số lượng Ghi chú
1 Nhất 1 - Giải thưởng tiền mặt 5.000.000 đồng;
- Giấy khen, cup;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
2 Nhì 2 - Giải thưởng tiền mặt 3.000.000 đồng;
- Giấy khen;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
3 Ba 3 - Giải thưởng tiền mặt 2.000.000 đồng;
- Giấy khen;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
4 Khuyến khích 4 - Giải thưởng tiền mặt 1.000.000 đồng;
- Giấy khen;
- Các giải thưởng khác của nhà tài trợ (tùy theo tài trợ).
  Tổng 10  

Ngoài những giải thưởng được công bố trên, Ban Tổ chức sẽ có thêm những giải thưởng khác khi có nhà tài trợ tặng thưởng.

4. Tổ chức thi đối với thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học

4.1. Nộp hồ sơ dự thi

Thí sinh có nhu cầu tham dự cuộc thi có thể nộp hồ sơ dự thi trực tuyến tại website http://hue-ictc.husc.edu.vn hoặc http://hue-ictc.huedita.vn hoặc nộp tại Văn phòng Hội Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 16/05/2022 đến 17h00 ngày 03/06/2022.

4.2. Thời gian chấm sơ khảo

- Thời gian: Từ ngày 10/06/2022 đến ngày 12/06/2022

- Địa điểm: Phòng họp Tầng 2, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc chấm thông qua hình thức trực tuyến đối với những thí sinh ở xa.

Ban Giám khảo sẽ chấm sơ khảo và chọn 10 sản phẩm dự thi vòng chung kết.

4.3. Chấm chung khảo

- Thời gian: 8h00 ngày 25/06/2022.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc chấm thông qua hình thức trực tuyến đối với những thí sinh ở xa

Ban Giám khảo sẽ chấm chung khảo dựa trên thuyết trình của thí sinh dự thi và demo của sản phẩm (nếu có) để chọn ra các sản phẩm đạt giải.

4.4. Công bố kết quả và trao giải

- Thời gian: 8h00 ngày 26/06/2022.

- Địa điểm: Hội trường Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 06 Lê Lợi, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Những thí sinh ở xa hoặc do dịch bệnh COVID-19 hoặc vì những lý do khách quan khác, không thể đến tham dự và nhận giải trực tiếp sẽ được tham gia buổi công bố và trao giải theo hình thức trực tuyến, giải thưởng sẽ được gửi đến thí sinh qua đường bưu điện.

D. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Phần thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông

Để đảm bảo hiệu quả và giải quyết thủ tục nhanh chóng, thí sinh dự thi và giáo viên các trường trung học phổ thông cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ cán bộ của Ban Tổ chức để phối hợp tổ chức thi theo các tỉnh/thành phố như sau:

STT Tỉnh/Thành phố Người liên hệ Điện thoại/Email
1 Nghệ An,
Hà Tĩnh
Nguyễn Mạnh Hà 098 3455905
manhhakls@husc.edu.vn
2 Quảng Bình,
Quảng Trị,
Thừa Thiên Huế
Huỳnh Thị Minh Thy 090 522 4678
mthy.huynh@husc.edu.vn
3 Đà Nẵng,
Quảng Nam
Nguyễn Tường Du 070 275 6868
ntdu@husc.edu.vn
5 Quãng Ngãi,
Kon Tum
Trần Thị Phương An 077 559 8909
phuongan313@husc.edu.vn
6 Bình Định,
Phú Yên
Hà Ngọc Đức 093 580 5345
hangocduc@husc.edu.vn
7 Gia Lai,
Đắk Lắk,
và các tỉnh/thành phố khác
Tôn Thất Tuấn 097 627 8233
tttuan@husc.edu.vn

2. Phần thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học

Thí sinh dự thi sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học cần biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ với cán bộ Ban Tổ chức như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Trâm

Điện thoại: 093 598 0963

Email: nttram.ttcntt@thuathienhue.gov.vn

TM. BAN TỔ CHỨC

ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Võ Thanh Tùng

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ


BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG