QUY ĐỊNH

dự thi đối với phần thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông
của Cuộc thi Hue-ICT Challenge-2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHKH-HueDITA ngày 14/03/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông và sản phẩm sáng tạo công nghệ thông tin dành cho sinh viên cao đẳng, đại học năm 2022)

----------------------------------

1. Quy định về địa điểm thi

- Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều thí sinh thuộc diện F0, F1 nên không thể tổ chức thi tập trung. Ban Tổ chức quyết định các thí sinh sẽ làm bài thi tại nhà hoặc tại địa điểm thuận lợi cho thí sinh trong quá trình tham dự.

- Địa điểm thi của thí sinh phải đảm bảo tính độc lập, nghiêm túc, không bị tiếng ồn làm ảnh hưởng đến việc làm bài thi.

2. Quy định về làm bài thi

- Thí sinh sử dụng tài khoản đã được Ban Tổ chức cung cấp để đăng nhập vào website của hệ thống thi tại địa chỉ http://oj.husc.edu.vn; nhận đề thi, làm bài thi trên máy tính cá nhân; nộp bài thi trên website để hệ thống chấm tự động theo thang điểm do Ban Tổ chức quy định.

- Thí sinh phải tham gia vào phòng thi do Ban Tổ chức thiết lập trên Google Meet (theo tài khoản email đã đăng ký với Ban Tổ chức; địa chỉ phòng thi Google Meet được gửi đến email của thí sinh và công bố trên website Hue-ICT Challenge tại địa chỉ https://hue-ictc.husc.edu.vn hoặc https://hue-ictc.huedita.vn) để Ban Tổ chức giám sát việc dự thi của thí sinh. Thí sinh phải bật camera trong suốt quá trình dự thi.

- Trong quá trình làm bài thi, thí sinh phải nghiêm túc, trật tự và trung thực; không liên lạc và trao đổi với người khác.

- Ban Tổ chức sẽ sử dụng hệ thống kiểm tra trùng mã nguồn để kiểm tra các bài thi nhằm tránh việc sao chép bài. Những bài thi có mã nguồn giống nhau từ 90% trở lên, Ban Tổ chức sẽ xem xét việc sao chép bài thi của thí sinh, trong trường hợp kết luận có sao chép bài thi, bài thi được xem là vi phạm quy chế thi và không được xếp giải trong cuộc thi.

3. Kết quả thi của thí sinh

- Kết quả thi của thí sinh được thể hiện trên bảng xếp hạng của từng bảng thi tại webiste có địa chỉ http://oj.husc.edu.vn và sẽ tạm ẩn khi đã quá 2/3 thời gian làm bài thi.

- Ban Tổ chức dựa trên bảng xếp hạng để xếp giải cho cuộc thi sau khi đã tiến hành hậu kiểm. Kết quả cuối cùng sẽ là kết quả sau giám sát kiểm tra các điều kiện về thông tin dự thi và tính trung thực của bài thi.

TM. BAN TỔ CHỨC

ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Võ Thanh Tùng

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ


BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG