DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI LẬP TRÌNH Hue-ICT Challenge-2022
Tỉnh, thành phố:
Bảng thi:

CÁC HỒ SƠ MỚI ĐĂNG KÝ HOẶC ĐANG CHỜ XÁC NHẬN

STT
Họ và tên
Email
Lớp, trường đang theo học
Tỉnh, thành phố
Bảng dự thi

CÁC HỒ SƠ ĐÃ CHẤP NHẬN

STT
Họ và tên
Email
Lớp, trường đang theo học
Tỉnh, thành phố
Bảng dự thi
1.
Hoàng Minh Đức
hoangmi*******@gmail.com
11/29
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
2.
Nguyễn Đặng Hiếu
hieushi*******@gmail.com
11-21
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
3.
Trương Đào Đan Huy
huy4****@gmail.com
11/2
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
4.
Nguyễn Phước Khôi
nguyenp*******@gmail.com
11/29
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
5.
Lê Khánh Nguyên
nguyenl*******@gmail.com
11/13
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
6.
Phạm Huỳnh Long Vũ
vu18****@gmail.com
11/2
Trường THPT Phan Châu Trinh
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
7.
Nguyễn Hữu Đặng Nguyên
nhdng*****@gmail.com
11/2
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
8.
Lê Ngọc Bảo Anh
baoanh******@gmail.com
11A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
9.
Trần Công Dũng
dungt*****@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
10.
Huỳnh Khánh Đoan
hkhan*****@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
11.
Cao Minh Đức
minhd*****@gmail.com
11A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
12.
Lê Văn Đức
a519le******@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
13.
Lê Công Quốc Hân
lecong******@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
14.
Đặng Xuân Minh Hiếu
zipda*****@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
15.
Lương Minh Hiếu
luongmin********@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
16.
Nguyễn Minh Huy
thuonga*******@gmail.com
11A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
17.
Phan Tuấn Khang
2006tu******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
18.
Lê Gia Khánh
giakha******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
19.
Nguyễn Tấn Hoàng Khoa
hoangkhoa*********@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
20.
Lê Đại King
kingl*****@gmail.com
11A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
21.
Vũ Hoàng Long
hoangl******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
22.
Trà Triệu Mẫn
mtra2*****@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
23.
Lê Bình Minh
lebinh******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
24.
Nguyễn Hoàng Minh
malego******@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
25.
Sái Công Minh
saico*****@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
26.
Nguyễn Lê Bảo Nam
namto1******@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
27.
Huỳnh Tấn Phúc
htanph******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
28.
Lê Quang Phúc
phucleq*******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
29.
Đỗ Nhật Phương
donhatp*******@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
30.
Lưu Chí Quân
luuchiq*******@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
31.
Lưu Duy Quang
quangdu*******@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
32.
Huỳnh Bảo Quyên
hbquy*****@gmail.com
11A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
33.
Trần Vạn Tấn
tanh****@gmail.com
11A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
34.
Nguyễn Phú Thịnh
thin****@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
35.
Đặng Nguyễn Ngọc Toàn
dangngoc********@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
36.
Nguyễn Hữu Phúc Toàn
toantoan1*********@gmail.com
11A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
37.
Huỳnh Anh Tuấn
tuana*****@gmail.com
10A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
38.
Hà Đức Thành Viên
vien****@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
39.
Trương Hoàng Vũ
truonghoan**********@gmail.com
12A5
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Đà Nẵng
Bảng PRO CHALLENGE
40.
Hoàng Trần Đức Hải
hoangtr*******@gmail.com
10/3
Trường THPT Hoà Vang
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
41.
Hồ Hoàng Phong Hào
hano06******@gmail.com
10/12
Trường THPT Hoà Vang
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
42.
Ngô Quốc Hoàng Trung
nqhtr*****@gmail.com
10/3
Trường THPT Hoà Vang
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
43.
Lưu Võ Hoàng
luuvohoan*********@gmail.com
12A9
Trường THPT Nguyễn Trãi
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
44.
Nguyễn Thanh Lân
thanhlan********@gmail.com
12/4
Trường THPT Nguyễn Trãi
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
45.
Trần Quốc Kiệt
kiettra*******@gmail.com
1104
Trường THPT Nguyễn Văn Thoại
Đà Nẵng
Bảng NAÏ CHALLENGE
46.
Nguyễn Đình Khánh An
nguyen.di*********@gmail.com
8/15
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
47.
Trần Thái Hòa
trantha*******@gmail.com
9/14
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
48.
Thiều Nguyễn Huy
thieunguye**********@gmail.com
8/9
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
49.
Trần Minh Khôi
kevin.kho*********@gmail.com
8/9
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
50.
Trần Hoàng Kiên
hoangki*******@gmail.com
7/14
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
51.
Nguyễn Tiến Minh
tminh*****@gmail.com
7/6
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
52.
Lê Nam
namlen******@gmail.com
9/1
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
53.
Lê Trần Kim Nguyên
letrankim*********@gmail.com
9/2
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
54.
Nguyễn Thục Nhi
minh****@gmail.com
9/6
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
55.
Trần Nguyễn Đông Quân
quantra*******@gmail.com
7/15
Trường THCS Tây Sơn
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
56.
Nguyễn Sỹ An
an09855*******@gmail.com
9/1
Trường THCS Lý Tự Trọng
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
57.
Nguyễn Đình Hải Đăng
dangtran********@gmail.com
9/1
Trường THCS Lý Tự Trọng
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
58.
Đoàn Bá Anh
doanba******@gmail.com
9/2
Trường THCS Nguyễn Huệ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
59.
Huỳnh Ngọc Thùy Dung
huynhngoct**********@gmail.com
9/3
Trường THCS Nguyễn Huệ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
60.
Nguyễn Viết Thành Đạt
datnv*****@gmail.com
9/5
Trường THCS Nguyễn Huệ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
61.
Huỳnh Minh Khang
hmingkwa********@gmail.com
9/6
Trường THCS Nguyễn Huệ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
62.
Hồ Chí Kiên
chikien*******@gmail.com
9/4
Trường THCS Nguyễn Huệ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
63.
Lê Bá Sơn
akiraleb********@gmail.com
9/5
Trường THCS Nguyễn Huệ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
64.
Hồ Khánh Đan
danhuo******@gmail.com
6/3
Trường THCS Đức Trí
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
65.
Nguyễn Phước Hữu Nghĩa
huunghi*******@gmail.com
9/3
Trường THCS Đức Trí
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
66.
Lê Phúc Hiếu
rela****@gmail.com
9/2
Trường THCS Phan Bội Châu
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
67.
Ngô Châu Hoàng
ngochau*******@gmail.com
9/1
Trường THCS Lê Hồng Phong
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
68.
Trịnh Hoàng Kiên
trinhhoan*********@gmail.com
9/12
Trường THCS Lê Lợi
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
69.
Lê Trần Hoàng Long
hlong6******@gmail.com
9/12
Trường THCS Lê Lợi
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
70.
Hoàng Công Bảo Long
baolong*******@gmail.com
8/1
Trường THCS Trưng Vương
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
71.
Dương Quốc Tuấn
quoctuan********@gmail.com
8/7
Trường THCS Trưng Vương
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
72.
Nguyễn Phú Nhân
nguyenphun**********@gmail.com
8/6
Trường THCS Chu Văn An
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
73.
Trương Quang Vinh
cheemlo*******@gmail.com
9/4
Trường THCS Chu Văn An
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
74.
Phan Huy Khang
ronaldo*******@gmail.com
8/3
Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
75.
Nguyễn Tri Nhân
elei****@gmail.com
9/2
Trường THCS Nguyễn Văn Cừ
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
76.
Nguyễn Anh Quốc
naqu****@gmail.com
9/3
Trường THCS Sky-Line
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
77.
Phạm Hùng Bá Quốc
baquo*****@gmail.com
9/1
Trường THCS Trần Đại Nghĩa
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
78.
Lê Minh Tân
im.m****@gmail.com
9/1
Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
79.
Nguyễn Bảo Cát Tường
cat.tuong.**********@gmail.com
9/4
Trường THCS Lý Thường Kiệt
Đà Nẵng
Bảng JUNIOR CHALLENGE
80.
Lê Đình Đạo
ledinhda********@gmail.com
12A6
Trường THPT Hoằng Hóa 2
Thanh Hóa
Bảng NAÏ CHALLENGE
81.
Đặng Xuân Thái
thaid*****@gmail.com
12K
Trường THPT Ba Đình
Thanh Hóa
Bảng PRO CHALLENGE
82.
Nguyễn Việt Nam
vnam091*******@gmail.com
10A2
Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu
Nghệ An
Bảng PRO CHALLENGE
83.
Quế Xuân Mạnh
quema*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Quỳnh Lưu 4
Nghệ An
Bảng PRO CHALLENGE
84.
Bùi Thị Hải
haiyen******@gmail.com
12a4
Trường THPT Anh Sơn 1
Nghệ An
Bảng NAÏ CHALLENGE
85.
Nguyễn Văn Hữu
Huun****@gmail.com
12c10
Trường THPT Nam Đàn 2
Nghệ An
Bảng PRO CHALLENGE
86.
Phạm Thị Thùy Linh
nhatl*****@gmail.com
12c10
Trường THPT Nam Đàn 2
Nghệ An
Bảng PRO CHALLENGE
87.
Ngụy Thị Loan
nguylo******@gmail.com
12C8
Trường THPT Nam Đàn 2
Nghệ An
Bảng PRO CHALLENGE
88.
Đặng Văn Thế
thecu*****@gmail.com
12c8
Trường THPT Nam Đàn 2
Nghệ An
Bảng PRO CHALLENGE
89.
Nguyễn Thị Hà Vy
vynguyen********@gmail.com
12c7
Trường THPT Nam Đàn 2
Nghệ An
Bảng PRO CHALLENGE
90.
Hoàng Võ Bảo Khánh
baokhan*******@gmail.com
12A10
Trường THPT Nguyễn Du
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
91.
Nguyễn Hữu Tiến
nguyenti********@gmail.com
12E
Trường THPT Lê Quý Đôn
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
92.
Hoàng Kim Bảo
baohoa******@gmail.com
12a8
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
93.
Hà Văn Duẩn
hathoa******@gmail.com
12A8
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
94.
Nguyễn Đình Giáp
nguyendi********@gmail.com
12A8
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
95.
Nguyễn Thị Thanh Hiền
nguyenthitha************@gmail.com
12A8
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
96.
Đặng Thị Huyền
dangthi*******@gmail.com
12A11
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
97.
Trần Thị Liên
nguyenmin*********@gmail.com
12a8
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
98.
Lê Quang Linh
lequang*******@gmail.com
12a8
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
99.
Nguyễn Khánh Linh
nguyen******@gmail.com
12A8
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
100.
Hà Huy Long
hahuyl******@gmail.com
12A8
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
101.
Nguyễn Vĩnh Nhật
nhatnguye*********@gmail.com
12A8
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
102.
Hoàng Thị Nhung
hoangthin*********@gmail.com
12A5
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
103.
Nguyễn Hà Phương
haphuon*******@gmail.com
12A5
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
104.
Nguyễn Xuân Sang
nguyenxu********@gmail.com
12A5
Trường THPT Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
105.
Trần Công Việt
tcvie*****@gmail.com
11A7
Trường THPT THPT Cẩm Bình
Hà Tĩnh
Bảng NAÏ CHALLENGE
106.
Trần Thị Ngọc Ánh
hocgio******@gmail.com
12A1
Trường THPT Cù Huy Cận
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
107.
Lê Võ Anh Giáp
legia*****@gmail.com
12a2
Trường THPT Cù Huy Cận
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
108.
Trần Thị Như Quỳnh
quynht******@gmail.com
12A1
Trường THPT Cù Huy Cận
Hà Tĩnh
Bảng PRO CHALLENGE
109.
Đoàn Trung Quân
doantrun********@gmail.com
11A2
Trường THPT Lê Hồng Phong
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
110.
Đỗ Minh Dũng
dominhd*******@gmail.com
11A7
Trường THPT Lệ Thuỷ
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
111.
Nguyễn Văn Định
xcal****@gmail.com
11A7
Trường THPT Lệ Thuỷ
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
112.
Nguyễn Văn Hưng
nguyenvanh**********@gmail.com
11A6
Trường THPT Lệ Thuỷ
Quảng Bình
Bảng PRO CHALLENGE
113.
Nguyễn Xuân Linh
nguyenl*******@gmail.com
10A8
Trường THPT Lệ Thuỷ
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
114.
Phan Đức Trung
logint******@gmail.com
10A8
Trường THPT Lệ Thuỷ
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
115.
Ngô Thiên Bảo
ngothienb*********@gmail.com
12A2
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
116.
Lê Văn Cảm
lvcam*****@gmail.com
11A2
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
117.
Ngô Quốc Cường
ngocu*****@gmail.com
10A2
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
118.
Nguyễn Hữu Dương
duongngu********@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
119.
Đặng Quang Đức
dangqua*******@gmail.com
12A9
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
120.
Nguyễn Đinh Hiến
nguyendinhh***********@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
121.
Lê Việt Hoàng
hoangs******@gmail.com
10A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
122.
Đặng Quang Nghĩa
nghiadan********@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
123.
Võ Phước Tài
vophuoc*******@gmail.com
12A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
124.
Nguyễn Đăng Tâm
nguyend*******@gmail.com
10A2
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
125.
Đinh Như Thịnh
thin****@gmail.com
10A2
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
126.
Bùi Xuân Toàn
bxtoan******@gmail.com
10A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
127.
Nguyễn Văn Tuấn
nvt2****@gmail.com
12A10
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
128.
Mai Thị Thanh Tuyền
mtttuy******@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Bình
Bảng NAÏ CHALLENGE
129.
Nguyễn Văn Công
cong1*****@gmail.com
10B1
Trường THCS và THPT Bến Hải
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
130.
Nguyễn Hoài Nam
hgi***@gmail.com
12B1
Trường THPT Chu Văn An
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
131.
Nguyễn Ngọc Quốc Anh
nguyenngocq***********@gmail.com
11
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
132.
Lê Tiến Đạt
tienda******@gmail.com
10b4
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
133.
Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương
nnqhuo******@gmail.com
10A1
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
134.
Lê Nhật Phong
nhatph******@gmail.com
10A1
Trường THCS và THPT Cồn Tiên
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
135.
Nguyễn Quốc Cường
cuongth*******@gmail.com
12A2
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
136.
Hồ Đại Hiệp
hiep****@gmail.com
10A2
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
137.
Lê Đức Huế
lehue*****@gmail.com
10A2
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
138.
Cái Kim Lộc
caiki*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
139.
Lê Thiên Mệnh
thienm******@gmail.com
12A3
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
140.
Lê Thị Yến Nhi
lenhith*******@gmail.com
10A2
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
141.
Trần Lê Dương Thuận
tranledu********@gmail.com
10A2
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
142.
Trần Lê Dương Thuận
ntlo****@gmail.com
10A2
Trường THPT Hướng Hóa
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
143.
Hoàng Điệp Tiên
tient*****@gmail.com
10A2
Trường THPT Cam Lộ
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
144.
Nguyễn Phan Hoàng Long
hoanglon********@gmail.com
10B7
Trường THPT Cửa Tùng
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
145.
Nguyễn Trần Viết Hào
vietha******@gmail.com
10A4
Trường THPT Gio Linh
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
146.
Lê Thiên Minh Huy
lethienm********@gmail.com
10A2
Trường THPT Gio Linh
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
147.
Hoàng Duy Quản Trọng
trong*****@gmail.com
10A1
Trường THPT Gio Linh
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
148.
Nguyễn Minh Chiến
nmchien110**********@gmail.com
10B1
Trường THPT Lê Thế Hiếu
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
149.
Phan Nguyễn Tuấn Anh
tuananh*******@gmail.com
12
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
150.
Lê Công Bảo
lecong******@gmail.com
10A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
151.
Nguyễn Đình Hải
bop74*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
152.
Nguyễn Ngọc Hòa
minecra*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
153.
Nguyễn Đức Nhã
emlov*****@gmail.com
12A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
154.
Nguyễn Chơn Nhân
nguyenc*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
155.
Hoàng Giữ Tiến Nhất
tatnh*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
156.
Lê Văn Quang
connic******@gmail.com
10A3
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
157.
Đăng Ngọc Bảo Văn
dangngocbao***********@gmail.com
10A3
Trường THPT Thị xã Quảng Trị
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
158.
Lê Viết Hoan
levieth*******@gmail.com
11B1
Trường THPT Vĩnh Định
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
159.
Hoàng Thị Kiều Nhi
hoangki*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Vĩnh Định
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
160.
Đoàn Hùng Dũng
doanhun*******@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
161.
Lê Trí Dũng
tridun******@gmail.com
11G
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
162.
Nguyễn Xuân Huấn
xunh****@gmail.com
11Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
163.
Trần Hữu Quốc Hướng
huongd******@gmail.com
10 Anh
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng NAÏ CHALLENGE
164.
Trần Văn Khang
khan****@gmail.com
11l
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
165.
Trần Công Anh Khoa
tranconga*********@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
166.
Nguyễn Văn Lực
vanlu*****@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
167.
Nguyễn Đức Bảo Minh
nguyenbao*********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
168.
Hoàng Văn Nhân
hoangvanq*********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
169.
Nguyễn Thiện Nhân
thnha*****@gmail.com
11I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
170.
Trương Phan Nhân
pnha****@gmail.com
11I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
171.
Nguyễn Trần Thảo Nhi
thaon*****@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
172.
Nguyễn Hải Phong
phongdin********@gmail.com
10A1
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
173.
Lê Minh Quân
stkir*****@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
174.
Lê Thiên Quân
lethienqu*********@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
175.
Phan Ngọc Quyết
phanngo*******@gmail.com
10 tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
176.
Hồ Sỉ Tấn
Syta****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
177.
Trần Phương Thảo
tranphuongt***********@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
178.
Lê Vĩnh Thuận
thuanl******@gmail.com
11I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
179.
Lê Hữu Anh Tú
leanh*****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
180.
Nguyễn Ngọc Anh Tuấn
anhtuanngu**********@gmail.com
10I
Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
Quảng Trị
Bảng PRO CHALLENGE
181.
Trương Gia Bình
bintr*****@gmail.com
8A
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
182.
Nguyễn Văn Thắng
tn130*****@gmail.com
Lớp 9C
Trường THCS Trần Hưng Đạo
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
183.
Hoàng Tuấn Khang
khang*****@gmail.com
8C
Trường THCS Thành Cổ
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
184.
Lê Đức Nhân
nhank*****@gmail.com
9A
Trường THCS Phan Đình Phùng
Quảng Trị
Bảng JUNIOR CHALLENGE
185.
Ngô Phúc Dương
phucduon********@gmail.com
11B1
Trường THPT Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
186.
Nguyễn Văn Dương
duong1******@gmail.com
11B1
Trường THPT Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
187.
Trần Đức Hiếu
tranduc*******@gmail.com
10B1
Trường THPT Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
188.
Huỳnh Đình Phong
huynhdin********@gmail.com
10B1
Trường THPT Phú Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
189.
Ngô Văn Hùng
natrium.ngova*************@gmail.com
12B1
Trường THPT Vinh Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
190.
Mai Trần Tuấn Kiệt
mttk****@hotmail.com
12B1
Trường THPT Vinh Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
191.
Nguyễn Đức Mạnh
izayoi******@gmail.com
10B2
Trường THPT Vinh Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
192.
Nguyễn Xuân Nguyên
nguyenxuann***********@gmail.com
11B2
Trường THPT Vinh Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
193.
Trần Văn Quyến
Vantra******@gmail.com
11B3
Trường THPT Vinh Lộc
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
194.
Hoàng Phương Mỹ Dung
dunghoa*******@gmail.com
12A1
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
195.
Ngô Phi Hào
ngophi******@gmail.com
11A3
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
196.
Trần Bá Lê Hoàng
hoangtra********@gmail.com
11A3
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
197.
Nguyễn Đoàn Chí Kiệt
ckie****@gmail.com
10/2
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
198.
Mai Xuân Quốc
quocma******@gmail.com
11A2
Trường THPT Đặng Huy Trứ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
199.
Hồ Tiến Huy
hotien******@gmail.com
10B1
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
200.
Nguyễn Văn Thành Nhân
nhanngu*******@gmail.com
11B1
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
201.
Lê Nguyễn Diễm Quỳnh
lequynh*******@gmail.com
10B1
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
202.
Hoàng Thị Huyền Trang
hthuyen*******@gmail.com
10B1
Trường THPT Hương Trà
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
203.
Phan Văn Thân
than****@gmail.com
12B1
Trường THPT Hà Trung
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
204.
Nguyễn Viết Trường
nguyenvie*********@gmail.com
11b2
Trường THPT Hà Trung
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
205.
Văn Viết Tâm
tamvinh*******@gmail.com
12B1
Trường THPT Vinh Xuân
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
206.
Lê Ngọc Cương
ngoccuon********@gmail.com
11 Toán 2
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
207.
Lê Quý Dũng
lqd16*****@gmail.com
11 Toán 2
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
208.
Trần Thị Thuỳ Dương
tranthith*********@gmail.com
11Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
209.
Tôn Thất Minh Đăng
xminhd******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
210.
Ngô Văn Đạt
ngoda*****@gmail.com
12Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
211.
Nguyễn Hữu Nhật Hoàng
hoangph*******@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
212.
Bạch Chấn Hưng
bachch******@gmail.com
10tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
213.
Hoàng Trần Gia Hưng
ninjah******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
214.
Trần Quốc Hùng
tqhun*****@gmail.com
11 Toán 1
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
215.
Huỳnh Quốc Huy
huynhquoch**********@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
216.
Nguyễn Bắc Bảo Khang
nonamejp********@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
217.
Nguyễn Mạnh Quốc Khánh
nmqkha******@gmail.com
11H1
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
218.
Phan Công Đăng Khoa
khoa1*****@gmail.com
10 Toán 1
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
219.
Nguyễn Hoàng Thế Kiệt
samau0******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
220.
Trần Tuấn Kiệt
ahke****@gmail.com
11Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
221.
Võ Ngọc Tuấn Kiệt
tuanki******@gmail.com
11 Toán 1
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
222.
Phan Bình Nguyên Lâm
lamt****@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
223.
Trần Thanh Long
gliving*******@gmail.com
12 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
224.
Đỗ Quang Lực
doquan******@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
225.
Lê Cảnh Nhật Minh
lecanhnh********@gmail.com
11T2
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
226.
Lê Võ Thành Nam
namt****@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
227.
Phan Công Nam
lyna****@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
228.
Nguyễn Thị Bảo Ngân
nguyenthib**********@gmail.com
11 Toán 2
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
229.
Võ Văn Nghĩa
nghia*****@gmail.com
10Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
230.
Phan Ngưng
phanngu*******@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
231.
Nguyễn Lê Thanh Nguyên
nguye*****@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
232.
Nguyễn Trần Thảo Nguyên
lyntha******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
233.
Nguyễn Văn Nhân
vannhan*******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
234.
Trương Chí Nhân
nhan****@gmail.com
12 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
235.
Hồ Hữu Minh Nhật
box.2.b*******@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
236.
Lê Minh Nhật
bennhat*******@gmail.com
12 Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
237.
Hoàng Văn Phi
hoangva*******@gmail.com
12Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
238.
Nguyễn Xuân Quang
xuanqua*******@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
239.
Hồ Tấn Quốc
quocha******@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
240.
Lê Thị Thanh Tâm
lethithan*********@gmail.com
11T2
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
241.
Phạm Quang Thắng
phamquang*********@gmail.com
11 Toán 1
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
242.
Nguyễn Tuấn Thành
than****@gmail.com
11 Toán 1
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
243.
Nguyễn Phú Thịnh
phuthi******@gmail.com
11 Toán 2
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
244.
Trần Thị Thùy Tiên
tay15*****@gmail.com
11Tin
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
245.
Nguyễn Minh Trí
nguyenminh**********@gmail.com
11 Toán 1
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
246.
Nguyễn Duy Bảo Tường
ndbt****@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
247.
Tôn Thất Văn
Vanto*****@gmail.com
11 Tịn
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
248.
Đặng Huyền Vũ
vuc***@gmail.com
11 Toán 2
Trường THPT chuyên Quốc Học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
249.
Ngô Minh Quốc An
quocann*******@gmail.com
11A7
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
250.
Huỳnh Hữu Tiến Đạt
huynhhuutien************@gmail.com
11A8
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
251.
Nguyễn Lê Tiến Đạt
rumdi*****@gmail.com
12A9
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
252.
Trương Minh Đạt
fakemai*******@gmail.com
12A4
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
253.
Nguyễn Mạnh Hà
nguyen******@gmail.com
11A9
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
254.
Trần Anh Hào
anhh****@gmail.com
10A1
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
255.
Nguyễn Đình Hiếu
hieuhu******@gmail.com
11D3
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
256.
Lê Quốc Hưng
hungl*****@gmail.com
11A8
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
257.
Lương Viết Hùng
viethu******@gmail.com
11A4
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
258.
Nguyễn Thành Hưng
thfi****@gmail.com
10A3
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
259.
Nguyễn Đình Huy
acatme******@gmail.com
10A5
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
260.
Trần Quang Khải
tranquan********@gmail.com
10A3
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
261.
Đồng Hữu Nguyên Khoa
donghuun********@gmail.com
11A10
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
262.
Mai Văn Tuấn Kiệt
allfo*****@gmail.com
12A5
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
263.
Nguyễn Tùng Lâm
losel*****@gmail.com
11A8
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
264.
Bùi Phước Bảo Long
buiphuo*******@gmail.com
11A5
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
265.
Lê Đức Phúc Long
leducp******@gmail.com
12A1
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
266.
Ngô Hoàng Long
ngolo*****@hotmail.com
11A5
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
267.
Hồ Nguyễn Đức Minh
hoduc*****@gmail.com
10A3
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
268.
Lê Quý Hồng Nguyên
lequyhong*********@gmail.com
10A4
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
269.
Nguyễn Đăng Phôn
pnguyen*******@gmail.com
11A5
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
270.
Nguyễn Ngọc Phước
ngocphuoc*********@gmail.com
10A2
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
271.
Nguyễn Minh Quang
qn7***@gmail.com
12A1
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
272.
Nguyễn Hồng Bảo Thiện
thienfor********@gmail.com
11A7
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
273.
Nguyễn Tiến
nguyenti********@gmail.com
10A3
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
274.
Lê Viết Bảo Trâm
tramle******@gmail.com
10A3
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
275.
Nguyễn Thanh Trường Tuấn
04122005t*********@gmail.com
11A1
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
276.
Nguyễn Thị Như Ý
nguyenn*******@gmail.com
10A7
Trường THPT Hai Bà Trưng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
277.
Phan Quốc Thái Bảo
monkey******@gmail.com
12A1
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
278.
Trịnh Duy Hiếu
trinhdu*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
279.
Phan Minh Hưng
minhhun*******@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
280.
Phan Công Huy
huyf****@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
281.
Huỳnh Quốc Khánh
music1******@gmail.com
11A4
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
282.
Ngô Anh Khôi
ngoanh******@gmail.com
11A4
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
283.
Phan Thanh Lợi
phanthan********@gmail.com
11B4
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
284.
Võ Văn Thái
vanth*****@gmail.com
11A5
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
285.
Tôn Thất Thông
thongton23**********@gmail.com
11A5
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
286.
Huỳnh Việt Tiến
mines*****@gmail.com
12B5
Trường THPT Nguyễn Huệ
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
287.
Trần Đỗ Dạ An
tran****@gmail.com
10B4
Trường THPT Gia Hội
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
288.
Trần Nguyễn Hoàng Nhật
trannguyen**********@gmail.com
11B11
Trường THPT Gia Hội
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
289.
Nguyễn Thiên Cát
cat2****@gmail.com
11B3
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
290.
Phan Ngọc Tánh
tanh****@gmail.com
11A3
Trường THPT Chi Lăng
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
291.
Nguyễn Anh Tú
xuank*****@gmail.com
11B2
Trường THPT Cao Thắng
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
292.
Nguyễn Phúc Nhật Ánh
phucanh*******@gmail.com
11B3
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
293.
Dương Văn Chí Bảo
baoduo******@gmail.com
11B7
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
294.
Phan Văn Khải
kylt****@gmail.com
11B6
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
295.
Đặng Hoàng Nam
hnam****@gmail.com
10B6
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
296.
Trần Ngọc Lam Phương
tran****@gmail.com
10B10
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
297.
Huỳnh Văn Trường
iamok*****@gmail.com
12B11
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
298.
Nguyễn Duy Dũng
dungdz******@gmail.com
10B1
Trường THPT Tố Hữu
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
299.
Trần Đình Khánh Quân
quandepz********@gmail.com
10B1
Trường THPT Tố Hữu
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
300.
Lê Thị Chính
lethichinh**********@gmail.com
11B3
Trường THPT Hương Thủy
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
301.
Nguyễn Đình Nhật Minh
mylovei*******@gmail.com
11B1
Trường THPT Hương Thủy
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
302.
Lê Thị Thanh Nhàn
Tnhan1******@gmail.com
11B3
Trường THPT Hương Thủy
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
303.
Võ Trọng Nhân
votrong*******@gmail.com
11B6
Trường THPT Hương Thủy
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
304.
Nguyễn Trung Nhật
trung*****@gmail.com
12B8
Trường THPT Hương Thủy
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
305.
Trần Xuân Tài
bint****@gmail.com
12B1
Trường THPT Hương Thủy
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
306.
Phạm Quốc Tuấn
quoctu******@gmail.com
10B12
Trường THPT Hương Thủy
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
307.
Nguyễn Thị Thảo Vân
nguyenthit**********@gmail.com
11B7
Trường THPT Hương Thủy
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
308.
Trần Thanh Toàn
toan2*****@gmail.com
10B1
Trường THPT Phú Bài
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
309.
Trần Thuỳ Trâm
dong4*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Tam Giang
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
310.
Trần Quốc An
quocan1*******@gmail.com
10B4
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
311.
Trần Quốc An
anhi16******@gmail.com
10B4
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
312.
Nguyễn Đăng Mạnh Cường
manhcuon********@gmail.com
10B3
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
313.
Trần Lê Quang Hào
hao2****@gmail.com
12B2
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
314.
Hoàng Nguyễn Bảo Huy
vinha*****@gmail.com
10B3
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
315.
Trần Văn Hiền Lương
tranvanhien***********@gmail.com
11b1
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
316.
Nguyễn Văn Long Nhật
tanph*****@gmail.com
10B4
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
317.
Nguyễn Trần Thắng Trung
thangt******@gmail.com
10B3
Trường THPT Trần Văn Kỷ
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
318.
Nguyễn Phan Nguyên Bảo
nguyenb*******@gmail.com
11 Chuyên Tin 2
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
319.
Phạm Hoài Bảo
21z30*****@husc.edu.vn
10 Hoá Sinh
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
320.
Nguyễn Huỳnh Gia Bửu
21z10*****@husc.edu.vn
10 Toán-Lý
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
321.
Trần Quế Bảo Châu
21z10*****@husc.edu.vn
10tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
322.
Nguyễn Đắc Nguyên Dương
21z10*****@husc.edu.vn
10 Toán Lí
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
323.
Lê Quý Đôn
donne22*******@gmail.com
10 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
324.
Nguyễn Thanh Hải
hainguye********@gmail.com
11 chuyên tin 1
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
325.
Phạm Mai Hằng
phamma******@gmail.com
11 Chuyên Tin 2
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
326.
Lê Đình Hiển
20z10*****@husc.edu.vn
11 tin 2
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
327.
Nguyễn Diệu Hiền
20z10*****@husc.edu.vn
11 tin 2
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
328.
Phạm Trương Bảo Hoàng
hoangpham*********@gmail.com
10 chuyên tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
329.
Nguyễn Đức Huy
20z10*****@husc.edu.vn
11 chuyên tin 1
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
330.
Dương Minh Khoa
21Z20*****@husc.edu.vn
10 Hoá Sinh
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
331.
Nguyễn Quốc Nguyên Khoa
21z10*****@husc.edu.vn
10 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
332.
Nguyễn Hà Phương Linh
20Z10*****@husc.edu.vn
11 TIN 1
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
333.
Nguyễn Thúc Tố Linh
nguyenth********@gmail.com
11 chuyên tin 2
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
334.
Võ Hoàng Khánh Linh
vohoangkh*********@gmail.com
11 Chuyên Tin 1
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
335.
Nguyễn Đức Tuệ Minh
21Z10*****@husc.edu.vn
10 Chuyên Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
336.
Đoàn Nữ Minh Nhật
doannum*******@gmail.com
11 Tin 1
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
337.
Nguyễn Huỳnh Minh Nhật
21z10*****@husc.edu.vn
10 Toán Lý
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng NAÏ CHALLENGE
338.
Nguyễn Quỳnh Như
20z10*****@husc.edu.vn
11 tin 2
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
339.
Nghiêm Hoàng Phúc
20z10*****@husc.edu.vn
11 Chuyên Tin 1
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
340.
Hoàng Ngọc Minh Phương
20z10*****@husc.edu.vn
11 Chuyên Tin 2
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
341.
Nguyễn Viết Minh Quân
21z10*****@husc.edu.vn
10 chuyên tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
342.
Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
21z10*****@husc.edu.vn
10 Tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
343.
Trương Thị Minh Tâm
20z10*****@husc.edu.vn
11 Chuyên Tin 2
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
344.
Hứa Văn Tấn
20z10*****@husc.edu.vn
11 chuyên tin 1
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
345.
Bùi Nguyễn Toàn
20z10*****@husc.edu.vn
11 chuyên tin2
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
346.
Đỗ Thị Khánh Trang
21z10*****@husc.edu.vn
10 tin
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
347.
Phan Minh Tuấn
20z10*****@husc.edu.vn
11 chuyên tin1
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
348.
Hồ Thị Tố Uyên
hothituuy*********@gmail.com
11tin2
Khối THPT Chuyên Đại học Khoa học
Thừa Thiên Huế
Bảng PRO CHALLENGE
349.
Trần Đăng Đạt
samda*****@gmail.com
8/4
Trường THCS Nguyễn Tri Phương
Thừa Thiên Huế
Bảng JUNIOR CHALLENGE
350.
Nguyễn Thị Trúc Ly
trucl*****@gmail.com
11C5
Trường THPT Lê Hồng Phong
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
351.
Trần Thị Hồng Ngọc
sumilah*******@gmail.com
11C5
Trường THPT Lê Hồng Phong
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
352.
Trương Minh Khánh Long
long****@gmail.com
11C1
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
353.
Nguyễn Thị Thúy Ngân
bidom12*******@gmail.com
11c5
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
354.
Lê Hoàng Dung
lehoang*******@gmail.com
10/9
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
355.
Võ Lê Chí Dũng
volec*****@gmail.com
11/6
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
356.
Đoàn Thị Ngọc Hân
doanthing*********@gmail.com
10/9
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
357.
Trần Nam Khánh
namkhan*******@gmail.com
10/7
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
358.
Nguyễn Gia Khiêm
khiemt******@gmail.com
11/8
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
359.
Cao Nguyễn Đăng Khoa
caonguyendan************@gmail.com
11/10
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
360.
Võ Đình Lộc
vodinh******@gmail.com
11/4
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
361.
Nguyễn Hà Thảo Nguyên
huyenngan*********@gmail.com
10/7
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
362.
Trần Thiên Phú
tranthie********@gmail.com
10/4
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
363.
Nguyễn Võ Minh Thư
nguyenvom*********@gmail.com
10/7
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
364.
Nguyễn Thị Đoan Trang
trang2******@gmail.com
10.7
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
365.
Ngô Hoàng Việt
vietngo*******@gmail.com
10/7
Trường THPT Trần Cao Vân
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
366.
Đoàn Lê Gia Bảo
doanlegi********@gmail.com
11A1
Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
367.
Nguyễn Thành Đạt
fromthanhd**********@gmail.com
10.7
Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
368.
Nguyễn Hữu Duy
duynguy*******@gmail.com
12A5
Trường THPT Lê Quý Đôn
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
369.
Trần Bảo Luy
baolu*****@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
370.
Châu Đức An
chauduc*******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
371.
Trịnh Phúc An
Trinh*****@gmail.com
10.8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
372.
Châu Thị Ngọc Anh
ngocanh*******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
373.
Lê Thị Vân Anh
lethiva*******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
374.
Lê Quốc Bảo
lebao07*******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
375.
Đào Thị Mai Chi
maichi******@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
376.
Đoàn Nguyễn Nghi Dung
doannguyenn***********@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
377.
Đoàn Thị Mai Dung
dungdo******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
378.
Trần Việt Đức
duct****@gmail.com
11/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
379.
Nguyễn Thị Hương Giang
huonggian*********@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
380.
Phạm Huỳnh Hương Giang
phamhhg*******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
381.
Vương Bảo Hân
baoha*****@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
382.
Phạm Thị Minh Hạnh
anhpham.********@gmail.com
10.8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
383.
Lâm Lê Huyền
lehuye******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
384.
Phan Thị Thanh Huyền
phanhuye********@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
385.
Trần Tấn Khải
guest1******@gmail.com
11/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
386.
Lê Thị Phương Lan
phuongl*******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
387.
Lê Trịnh Chi Linh
ledinhc*******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
388.
Trương Văn Long
vanlon******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
389.
Nguyễn Hạ My
nguyenha********@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
390.
Nguyễn Thị Hà My
nguyenh*******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
391.
Trương Thị Thu Nga
ngatruong*********@gmail.com
10.8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
392.
Lê Thị Bích Ngọc
lethibich*********@gmail.com
10.8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
393.
Lê Trần Hạnh Nguyên
nguyenle********@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
394.
Nguyễn Võ Thị Nguyên
nguyen2*******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
395.
Bùi Thanh Nhật
thanhnhat*********@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
396.
Nguyễn Quỳnh Như
nqnhu*****@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
397.
Trịnh Thị Trúc Non
trinhn******@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
398.
Hoàng Thảo Ny
hoangthao*********@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
399.
Nguyễn Thị Như Quỳnh
nguyetva********@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
400.
Trương Thế Sơn
theson2*******@gmail.com
12/1
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
401.
Phạm Thị Thanh Thảo
thanhthao*********@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
402.
Nguyễn Thị Thùy
thuynguye*********@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
403.
Võ Đỗ Bảo Trâm
vodob*****@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
404.
Nguyễn Song Bảo Trân
nguyensong**********@gmail.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
405.
Trương Huyền Trân
truonghuy*********@icloud.com
10/8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
406.
Đoàn Phạm Thị Thùy Trinh
trinh*****@gmail.com
10.8
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
407.
Trịnh Võ Minh Tuấn
trinhvominh***********@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
408.
Võ Lân Tuấn
volant******@gmail.com
10/7
Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
409.
Lê Xuân Đoàn
lexuand*******@gmail.com
11/8
Trường THPT Nguyễn Huệ
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
410.
Lương Phan Thanh Khải
lptha*****@gmail.com
10/6
Trường THPT Nguyễn Huệ
Quảng Nam
Bảng PRO CHALLENGE
411.
Võ Phạm Đăng Khoa
khoamide********@gmail.com
11/8
Trường THPT Nguyễn Huệ
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
412.
Lê Công Trường
congtru*******@gmail.com
11/8
Trường THPT Nguyễn Huệ
Quảng Nam
Bảng NAÏ CHALLENGE
413.
Phạm Tường Nhật
npham*****@gmail.com
11T2
Trường THPT Chuyên Lê Khiết
Quảng Ngãi
Bảng NAÏ CHALLENGE
414.
Nguyễn Văn Trường
nguyenvantr***********@gmail.com
11B1
Trường THPT Bình Sơn
Quảng Ngãi
Bảng NAÏ CHALLENGE
415.
Ngô Thị Tường Vi
vi87****@gmail.com
10A9
Trường THPT Ba Tơ
Quảng Ngãi
Bảng PRO CHALLENGE
416.
Lê Thị Bảo Ngọc
nguyenthic**********@gmail.com

Trường THPT Kon Tum
Kon Tum
Bảng NAÏ CHALLENGE
417.
Đỗ Hoàng Anh Tuấn
anhtuan*******@gmail.com
8A1
Trường THCS Cát Hải
Bình Định
Bảng JUNIOR CHALLENGE
418.
Nguyễn Phan Đình Huy
dinhhu******@gmail.com
12A2
Trường THPT Pleiku
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
419.
Lê Đoàn Hoàng Vũ
hoangvu*******@gmail.com
11B2
Trường THPT Phan Bội Châu
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
420.
Nguyễn Tiến Anh
bom0****@gmail.com
10C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
421.
Lê Trần Thanh Bảo
thanhb******@gmail.com
11C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
422.
Đoàn Hữu Gia Bình
doanbi******@gmail.com
10C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
423.
Trần Văn Chương
chuongtr********@gmail.com
10C3B
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
424.
Đặng Quốc Cường
cuongdang*********@gmail.com
11C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
425.
Mai Vũ Phong
maivu*****@gmail.com
12C3A
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
426.
Nguyễn Phúc Thịnh
thinhdeptr**********@gmail.com
10C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
427.
Lê Văn Trường
letruon*******@gmail.com
11C8
Trường THPT Chuyên Hùng Vương
Gia Lai
Bảng PRO CHALLENGE
428.
Nguyễn Hoài Anh
fanani******@gmail.com
11A1
Trường THPT Lương Thế Vinh
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
429.
Nguyễn Triệu Hoàng
10102*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Lương Thế Vinh
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
430.
Lê Quang Minh
cualequ*******@gmail.com
10A1
Trường THPT Lương Thế Vinh
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
431.
Trần Thị Phương Thư
shujin.*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Lương Thế Vinh
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
432.
Đặng Thành Tuấn
trum****@gmail.com
11A2
Trường THPT Lương Thế Vinh
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
433.
Nguyễn Quốc Đạt
dat1****@gmail.com
10C10
Trường THPT Lê Hoàn
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
434.
Hồ Nguyên Minh
honguy******@outlook.com
11A10
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
435.
Nguyễn Chính Nghĩa
chinhg******@gmail.com
12A2
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
436.
Lê Hoàng Trọng
lehoangt********@gmail.com
12A6
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
437.
Lê Thanh Việt
thanhhv*******@gmail.com
12A2
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
438.
Nguyễn Bảo Việt
vietng******@gmail.com
10A11
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
439.
Võ Nguyễn Đại Hiếu
vndh****@gmail.com
11B9
Trường THPT Nguyễn Huệ
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
440.
Huỳnh Phạm Thanh Lực
huynhphamth***********@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Huệ
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
441.
Đoàn Gia Khang
giakhan*******@gmail.com
11A3
Trường THPT Y Đôn
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
442.
Bùi Trung Tiến
joking******@gmail.com
11a4
Trường THPT Y Đôn
Gia Lai
Bảng NAÏ CHALLENGE
443.
Võ Đăng Tuệ
vdtu****@gmail.com
8H
Trường THCS Đề Thám
Gia Lai
Bảng JUNIOR CHALLENGE
444.
Vũ Đình Ngọc Bảo
baosieu*******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
445.
Lương Khải Chương
chuon*****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
446.
Huỳnh Thái Hoàng
thai****@gmail.com
10 Toán 2
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
447.
Lê Hoàng Lâm
hoang*****@gmail.com
11 Toán 2
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
448.
Nguyễn Trần Quang Minh
quangm******@gmail.com
11 Toán 1
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
449.
Đặng Quang Nghiêm
rubyngh*******@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
450.
Lê Nguyên
lenguyen********@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
451.
Nguyễn Hữu Nhẩn
vietngu*******@gmail.com
10 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
452.
Phạm Tấn Tài
tv29****@gmail.com
10Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
453.
Bùi Lê Nhật Tri
nhatt*****@gmail.com
11 Tin
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
454.
Bùi Nguyễn Đức Trọng
btron*****@gmail.com
10 Toán 1
Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
455.
Ngô Duy Hiển
ngoduy******@gmail.com
11B9
Trường THPT Nguyễn Trãi
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
456.
Nguyễn Viết Hùng
ahih****@gmail.com
10A9
Trường THPT Nguyễn Trãi
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
457.
Huỳnh Nhật Huy
nhathuy*******@gmail.com
11b9
Trường THPT Nguyễn Trãi
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
458.
Lê Thành Hy
truct*****@gmail.com
11B9
Trường THPT Nguyễn Trãi
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
459.
Nguyễn Thị Diệu Nhi
nhingu******@gmail.com
10A11
Trường THPT Nguyễn Trãi
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
460.
Phạm Thị Hồng Quyên
Vandongg********@gmail.com
11B9
Trường THPT Nguyễn Trãi
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
461.
Nguyễn Tấn Thành
yangya******@gmail.com
11B9
Trường THPT Nguyễn Trãi
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
462.
Nguyễn Đoàn Hoài Thương
ngdoa*****@gmail.com
11B1
Trường THPT Nguyễn Trãi
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
463.
Phùng Thị Hiệp
thanhth*******@gmail.com
10c4
Trường THPT Lê Lợi
Phú Yên
Bảng PRO CHALLENGE
464.
Đinh Phương Bảo Châu
nguyenthim**********@gmail.com
11A1
Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
465.
Phạm Huỳnh Sum
sumho*****@gmail.com
11B
Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
466.
Đinh Võ Thủy Tiên
conthuy*******@gmail.com
10A
Trường THCS và THPT Võ Nguyên Giáp
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
467.
Nguyễn Phúc Nhân
nhanm*****@gmail.com
11B2
Trường THPT Phan Bội Châu
Phú Yên
Bảng NAÏ CHALLENGE
468.
Huỳnh Trần Nguyên Khoa
huynhtrang**********@gmail.com
10A2
Trường THPT Hồng Đức
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
469.
Nguyễn Thị Hồng Yến
nguyenho********@gmail.com
11A2
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
470.
Nguyễn Thái Bảo
ntba****@gmail.com
10a5
Trường THPT Buôn Hồ
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
471.
Vi Thị Thu Hà
vithith*******@gmail.com
11A1
Trường THCS và THPT Đông Du
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
472.
Nguyễn Hoàng Yến Nhi
nhynn*****@gmail.com
10A1
Trường THCS và THPT Đông Du
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
473.
Nguyễn Hoàng Trung
nguyentrun**********@gmail.com
10A5
Trường THCS và THPT Đông Du
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
474.
Trần Văn Tuấn Anh
anh.tua*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
475.
Vũ Luyện Anh Phương
vuluyena********@gmail.com
11A1
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
476.
Lương Đức Thắng
thang.******@gmail.com
10A5
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
477.
Lê Quang Vũ
quangvu*******@gmail.com
11a1
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
478.
Nguyễn Thiện Hữu
nthienhuu10a************@gmail.com
10A2
Trường THPT Phan Bội Châu
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
479.
Lê Nguyễn Thành Công
thanhcong*********@gmail.com
11a1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
480.
Nguyễn Thị Thùy Dương
tdun****@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
481.
Phan Tấn Duy
duy***@gmail.com
11a1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
482.
Phan Thị Hà Giang
phanhag*******@gmail.com
11a1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
483.
Nguyễn Thị Ngọc Hà
hanguy******@gmail.com
10a1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
484.
Văn Phùng Ngọc Hân
vanphungn*********@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
485.
Hoàng Thị Hằng
hangh*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
486.
Trần Thị Thanh Hậu
tranthi*******@gmail.com
10a1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
487.
Trịnh Hoàng Đình Hiếu
trinhhoan*********@gmail.com
10A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
488.
Hồ Đăng Huy
hodang******@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
489.
Lê Cảnh Huy
lecan*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
490.
Võ Thanh Huyền
vothanhh********@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
491.
Hà Thị Thùy Linh
thuylin*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
492.
Nguyễn Thị Thùy Linh
tthuyll*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
493.
Hoàng Hạnh Ngân
nh06****@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
494.
Trương Thị Kim Ngân
ngantru*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
495.
Đinh Nữ Bích Ngọc
dinhnubi********@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
496.
Võ Thị Thu Quyên
thuquy******@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
497.
Mai Thị Hồng Sâm
maihon******@gmail.com
10A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
498.
Lê Văn Hoàng Tấn
levanho*******@gmail.com
11A5
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
499.
Lê Anh Thư
anhthu.*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
500.
Huỳnh Diên Thục
huynhd******@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
501.
Đinh Thị Minh Trang
trangm******@gmail.com
10A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
502.
Huỳnh Thị Phương Trinh
huynhd******@gmail.com
10A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
503.
Nguyễn Đình Trọng
09456*****@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
504.
Hoàng Thanh Trúc
truclinh********@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
505.
Nguyễn Thị Xuân Tuyền
nguyenthixu***********@gmail.com
11A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
506.
Trần Văn Vinh
tranvan*******@gmail.com
11a1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng PRO CHALLENGE
507.
Lê Thị Yến
lethiyen********@gmail.com
10A1
Trường THPT Tôn Đức Thắng
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
508.
Nguyễn Thị Hải Yến
yenngu******@gmail.com
11A7
Trường THPT Ea Sup
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
509.
Cao Gia Bảo
kirit*****@gmail.com
11B3
Trường THPT Ea Rốk
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
510.
Trần Lê Duy
tranle******@gmail.com
10A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
511.
Vũ Hữu Duy
huudu*****@gmail.com
10A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
512.
Trần Duy Đạt
Megal*****@gmail.com
11A1
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
513.
Thân Lâm Anh Khoa
thanlaman*********@gmail.com
11A1
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
514.
Vũ Thiện Nhân
vuvanhuy********@gmail.com
10A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
515.
Ngô Đô Thành
ngod****@gmail.com
11A1
Trường Tiểu học, THCS và THPT Victory
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
516.
Trần Mạnh Dũng
dungtran.*********@gmail.com
10A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
517.
Trần Thanh Nguyên
ngtm****@gmail.com
10A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
518.
Châu Thuận Phát
thuanpha********@gmail.com
10A2
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
519.
Nguyễn Nhật Quang
nhatqu******@gmail.com
12A1
Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
520.
Nguyễn Đình Anh Dũng
dunganc*******@gmail.com
12A2
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
521.
Phạm Quốc Đáng
dangphamf*********@gmail.com
12A1
Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
522.
Lê Trần Chính Nguyên
chinhngu********@gmail.com
11A12
Trường THPT Y Jut
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE
523.
Nguyễn Đa Vít
nguyend*******@gmail.com
11A1
Trường THPT Trần Quốc Toản
Đắk Lắk
Bảng NAÏ CHALLENGE

CÁC HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ

STT
Họ và tên
Email
Lớp, trường đang theo học
Tỉnh, thành phố
Bảng dự thi
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ


BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG